Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid / disclaimer

Algemeen voorbehoud
Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal, zowel als de rechtstreekse doorgifte van onze radio- en televisie uitzendingen zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Rijnmond is ten strengste verboden. Voor verzoeken voor gebruik van materiaal van Rijnmond, kunt u contact opnemen via info@rijnmond.nl


Uitzondering hierop vormen de headlines van het nieuws van deze website. Deze mogen vrijelijk worden hergepubliceerd met de strikte voorwaarde dat zulks geschiedt in de vorm van de door ons ter beschikkinggestelde ‘RSS-feed’. Deze mag alleen in ongewijzigde vorm worden overgenomen.


Toegang tot – en gebruik van Rijnmond.nl
Door de website van Rijnmond te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.


Rijnmond besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Rijnmond noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.


De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.


U verplicht u materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel privégebruik. In geen geval kan Rijnmond aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Rijnmond.


De namen, graphics en logo’s waarmee Rijnmond de producten en diensten kenbaar maakt, zijn geregistreerde handelsmerken van Rijnmond en/of genoemde derden. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van Rijnmond en/of derden.


De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo’s en iconen die betrekking hebben op Rijnmond, haar diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.


U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.


Rijnmond kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft.


Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.


In geen geval kan Rijnmond aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Rijnmond. Deze site is gevestigd in Rotterdam in Nederland. Alle informatie op de website van Rijnmond, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Rijnmond en de informatieverschaffers. Bij Rijnmond berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina’s. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing. De informatie waarover u via de website van Rijnmond kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van Rijnmond staan. Rijnmond is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van Rijnmond.


Rijnmond behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.


Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.


Spelregels voor reageren op berichten van Rijnmond.nl

 • U mag in uw reacties op Rijnmond.nl niet beledigen, bedreigen, discrimineren of nodeloos kwetsen (respecteer andere gebruikers). Dit alles naar eenzijdig oordeel van de redactie van Rijnmond.nl;
 • Uw reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder uw reactie wordt geplaatst
 • Reacties die de zin van een artikel of discussie betwisten, worden verwijderd
 • De reactie mag geen reclame-uiting of links naar andere sites bevatten. Mogelijke schade die daardoor aan Rijnmond wordt aangebracht is verhaalbaar
 • De reactie mag geen privégegevens van derden bevatten (zoals bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer of adres);
 • U mag uzelf in principe niet voordoen als een ander persoon. Ook berichten van mensen die overduidelijk een valse naam gebruiken, worden verwijderd;
 • Formuleer uw reactie kort en bondig;
 • Plaats uw reactie in de Nederlandse taal. Uw reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn. Berichten in hoofdletters of vol met tik- en spelfouten kunnen worden verwijderd;
 • De redactie van Rijnmond.nl heeft te allen tijde het recht om reacties in te korten of te redigeren dan wel te verwijderen;
 • De redactie van Rijnmond.nl heeft te allen tijde het recht om de reactiemogelijkheid van bepaalde personen te blokkeren door middel van een IP-ban;

Gebruikersregels Rijnmond

 • Door materiaal beschikbaar te stellen verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden;
 • De gebruiker blijft auteursrechthebbende op het materiaal. De gebruiker verleent aan Rijnmond een onbeperkte wereldwijde niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen;
 • De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enig vorm van (royalty) vergoeding;
 • Rijnmond zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de maker te vermelden. Indien dit op enigerlei wijze niet mogelijk is zal de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken;
 • De gebruiker stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de gebruiker zelf over de rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. De gebruiker vrijwaart Rijnmond tegen elke aanspraak van derden;
 • Rijnmond is niet verplicht om het materiaal te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden;
 • Gebruiker staat ervoor in dat het materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, het privacyrecht, het auteursrecht, de naburige rechten en het merkenrecht;

Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de hoofdredacteur van Rijnmond om dit te bepalen;

 • Rijnmond accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via mailadres info@rijnmond.nl;
 • De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Rijnmond accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige inbreuk;
 • De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Rijnmond accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige gevaarstelling van zichzelf of anderen;
 • Rijnmond zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de gebruiker;
 • Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht;
 • Rijnmond behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de publieksbijdragen zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen;
 • De gebruiker verklaart dat het door hem/haar aangeleverd materiaal niet tot stand is gekomen door vervorming van de werkelijkheid of enige andere vorm van trucage zonder dat die aan Rijnmond gemeld zal worden.

Definities
I Gebruiker: een natuurlijke persoon die een of meer bijdragen levert aan Rijnmond, niet zijnde een (freelance) werknemer van Rijnmond.
II Materiaal: het materiaal dat wordt ingebracht bij Rijnmond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via mailadres internet@rijnmond.nl zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten.
De redactie van Rijnmond probeert zoveel als mogelijk rekening te houden met auteursrechten. Indien u meent dat wij dit recht schenden neemt u dan contact op ons op via info@rijnmond.nl.


Privacy
Rijnmond gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Wat dit precies inhoudt, is terug te vinden in ons privacy statement.


Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het televisie – , radio – en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.


Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan Rijnmond zijn website en dienstverlening verbeteren.


Rijnmond maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.


Klachtenregeling
Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan Rijnmond laten weten. Bij een gegronde klacht zal de omroep het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.


Stuur uw klachten naar info@rijnmond.nl of naar Rijnmond, Postbus 1515, 3000 BM Rotterdam. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.